ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 14.01.2022

========================================================

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

¨Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ¨

ΨΗΛΟΡΕΙΤΟΥ 19 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

 

Site: www.pyrosvesi.org * email: info@pyrosvesi.org

=================================================

                                                                                                                                                   Κερατσίνι :14.01.2022

 

ΑΠΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΘΕΜΑ: Ενημερωτική Επιστολή

Κύριοι ,

Το προηγούμενο έτος κύλισε στον κλάδο μας  σημαντικά γεγονότα που αφορούν σε όλους μας ιδιαίτερα στο κομμάτι της διασφάλισής μας στο έργο των συντηρήσεων πυροσβεστήρων για το οποίο είμαστε υπεύθυνοι.

Με την παρούσα επιστολή, θέλουμε να αναφέρουμε και να επιστήσουμε την προσοχή σας στο παρακάτω ζήτημα:

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, πραγματοποίησε ανάκληση πιστοποιητικών παρτίδας πυροσβεστήρων εισαγωγής από τρίτη χώρα (Κίνα, «YUYAO TIANBO FIRE FIGHTING EQUIPMENT CO LTD») με το με αρ. Πρωτ. 77980-23/07/2020  που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο – «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ειδικότερα, με την προαναφερόμενη απόφαση, μεταξύ άλλων, επιβλήθηκε πρόστιμο στον φορέα «EUROCERT Α.Ε.» για την έκδοση πιστοποιητικού παρτίδας, χωρίς όμως τα προϊόντα να έχουν καν περάσει από τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές που περιγράφονται στην 618/43/2005 KYA ως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. 17230/671 ΚΥΑ.

Ταυτόχρονα, ανακοινώνει και την ΑΝΑΚΛΗΣΗ των πιστοποιητικών αυτών.

Προς τούτο σας παραθέτουμε ενδεικτικό απόσπασμα της παραπάνω απόφασης, ήτοι:

 «…μη σύννομη έκδοση δύο πιστοποιητικών συμμόρφωσης με αριθμούς 10.16.0428.08 και 10.16.0428.05.02 V2 εκ μέρους του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης “ΕUROCERT ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε” καθώς αυτά δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.»

  «Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αυτόθροη ανάκληση των μη σύννομων Πιστοποιητικών αρ. 10.16.0428.08 και  10.16.0428.05.02 V2 που εκδόθηκαν την 22.05.2019 και την 23.09.2019 αντιστοίχως,…»

 

Η ανάκληση των εν λόγω πιστοποιητικών σημαίνει ότι και οι πυροσβεστήρες που αναφέρονται σε αυτά ΔΕΝ μπορεί να συνεχίσουν να κυκλοφορούν και πρέπει να ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ.

Επειδή, οι εν λόγω πυροσβεστήρες έχουν τοποθετηθεί στην αγορά δίχως μέχρι και σήμερα να έχει πραγματοποιηθεί η απόσυρσή τους.

Επειδή, οι Αναγνωρισμένες Εταιρίες του κλάδου μας καλούμαστε να καλύψουμε αυτό το κενό κατά την περίοδο της συντήρησής τους σεβόμενοι τη σχετική ανακοίνωση για απόσυρση πιστοποιητικού παρτίδας  σε συνδυασμό με την ισχύουσα  νομοθεσία η οποία ορίζει ως υπεύθυνους για τον επανέλεγχο των πυροσβεστήρων  καθένα από εμάς.

 Συμβουλεύουμε τα μέλη μας, σε κάθε παραλαβή πυροσβεστήρων από τρίτη χώρα προς συντήρηση, να ζητούν από τους πελάτες τους να τους προσκομίσουν και τα ανάλογα πιστοποιητικά παρτίδας εισαγωγής, προτού τα συντηρήσουν.

Σε περίπτωση που δεν τους παραδοθούν πιστοποιητικά παρτίδας ή τους παραδοθούν με τους παρακάτω αριθμούς, τότε οι πυροσβεστήρες αυτοί δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα με τις νόμιμες διαδικασίες, δεν είναι νόμιμοι και πρέπει να βγαίνουν ακατάλληλοι.

Συμπερασματικά στην εκάστοτε ανάληψη συντήρησης των προαναφερόμενων πυροσβεστήρων  δέον ο καθένας μας να απευθύνεται συνδυαστικά στον εισαγωγέα αυτών και σε κάθε αρμόδια αρχή προκειμένου ορθώς να λαμβάνεται η πιστοποίηση τους για την ασφάλεια όλων και την προστασία κάθε έννομου συμφέροντος.

Για την ορθή ερμηνεία και διασφάλιση – προστασία του έννομου συμφέροντος παραπέμπουμε τα μέλη μας στην σχετική πηγή ως έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο- «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με αρ. Πρωτ. 77980-23/07/2020 σε συνδυασμό με το με αρ. Πρωτ. 42661-30/04/2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Υ.Γ. με απόφαση του Δ.Σ. θα ζητηθούν περεταίρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό ώστε να σας παρέχουμε τελικά αναλυτικότερες πληροφορίες (σειριακά, μοντέλα κτλ.) για τους εν λόγω πυροσβεστήρες και την αναγνώρισή τους σε περίπτωση που τους λάβετε στα εργαστήριά σας προς έλεγχο.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Γ.ΔΙΑΚΑΤΟΣ

Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ