Παράταση ισχύος πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας.

Νέα Α.Π.Σ. παρατείνει την ισχύ των πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας, για τα οποία απαιτούνταν η ανανέωσή τους  τον 3ο μήνα. Επισυνάπτεται η επίσημη απόφαση.

2020-03-20 (16752 Φ.701.2) – Παράταση ισχύος πιστοποιητικών (ενεργητικής) πυροπροστασίας και συναφή ζητήματα