ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι διέπουν τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης της απλής επίσκεψης) του διαδικτυακού τόπου pyrosvesi.org και του περιεχομένου του (ο «διαδικτυακός τόπος», «website», «site»). Με την πρόσβασή σας στο website αποδέχεστε του Όρους Χρήσης ως έχουν κατά τη στιγμή που επισκέπτεστε το website.
To περιεχόμενο του website («Περιεχόμενο») ενδέχεται να υπόκειται σε ειδικότερους όρους («Ειδικοί Όροι»), τους οποίους αποδέχεστε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ή αποκτάτε πρόσβαση στο αντίστοιχο Περιεχόμενο. Σε περίπτωση διάστασης μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και τυχόν Ειδικών Όρων, οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν. Κάθε φορά που επισκέπτεστε το website και το Περιεχόμενό του, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και τυχόν Ειδικούς Όρους που εφαρμόζονται ως προς το Περιεχόμενο.
Το Περιεχόμενο του website σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέσο για την παροχή συμβουλών ή την δημιουργία οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή εμπορικής σχέσης μεταξύ της “Πυροσβεσης” και των χρηστών.
Είναι επιτρεπτή η χρήση του website σε προσωρινή βάση, και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε το Περιεχόμενο που παρέχουμε μέσω του website οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Ακόμη, μπορούμε κατά καιρούς να αποκλείουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα ή σε ολόκληρο το website.
Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να καθιστούμε το website μονίμως διαθέσιμο και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το website καταστεί, μερικά ή ολικά μη διαθέσιμο, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε το website με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσβασή σας στο website. Eίστε, επίσης, υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι άλλα πρόσωπα που αποκτούν πρόσβαση στο website μέσω της δικής σας σύνδεσης στο διαδίκτυο είναι ενήμεροι για τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.
Εάν χρησιμοποιείτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ασφαλείας, οφείλετε να διαχειρίζεστε τα στοιχεία αυτά ως απολύτως εμπιστευτικά και να μην τα γνωστοποιείτε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε ή να καταργήσουμε οποτεδήποτε οποιοδήποτε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τα έχετε επιλέξει εσείς είτε σας έχουν σταλεί από εμάς, σε περίπτωση που κρίνουμε ότι δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης.
Κατά τη χρήση του website δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που μπορεί να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα ή τα δικαιώματά μας ή μπορούν να βλάψουν, να επηρεάσουν το website ή να το υπερφορτώσουν, ή που μπορεί να εμποδίσουν καθοιονδήποτε τρόπο την ομαλή χρήση του website από άλλους χρήστες.
Εφαρμόζουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα για τον εντοπισμό ιών. Ωστόσο, οφείλετε να γνωρίζετε ότι τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας στο διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και, συνεπώς, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στον υπολογιστή σας (στο λογισμικό ή στο υλικό του εξοπλισμού σας) ή στα δεδομένα και τα αρχεία του υπολογιστή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ελέγχουμε την ακρίβεια του Περιεχομένου του website και δεν εγγυώμαστε τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη συνάφεια του Περιεχομένου και/ή την επικαιροποίηση του Περιεχομένου, ούτε εγγυώμαστε ότι το Περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις και αποκλείουμε οποιαδήποτε ευθύνη από τέτοια λάθη ή παραλείψεις. Αποκλείουμε ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις αναφορικά με το Περιεχόμενο και το website, με εξαίρεση τις περιπτώσεις δόλου ή ηθελημένης ανακριβούς παρουσίασης πληροφοριών από την πλευρά μας ή τις περιπτώσεις θανάτου ή σωματικής βλάβης που οφείλονται σε δική μας αμέλεια.
Το Περιεχόμενο του website δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού ή στελέχωσης ή οποιουδήποτε άλλου είδους υπηρεσίας. Η “Πυροσβεση” δεν φέρει καμία ευθύνη για αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες με βάση το Περιεχόμενο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Περιεχόμενο του website είτε ανήκει στην “Πυροσβεση” είτε έχουμε σχετική άδεια να το χρησιμοποιούμε. Οτιδήποτε εμφανίζεται στο website (ενδεικτικά εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα, videos και άλλο υλικό) προστατεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο από τη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, των σχεδίων, των σημάτων και εν γένει από τη νομοθεσία για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Οφείλετε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο website και στο περιεχόμενο, είτε αυτά ανήκουν σε εμάςή σε τρίτους. Απαγορεύεται η λήψη ή η προσπάθεια λήψης Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή διαδικασία εκτός από τους τρόπους και τις δυνατότητες που παρέχονται στους χρήστες μέσω του website.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης ή η χρήση του website σας παρέχουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο website ή στο Περιεχόμενο, με εξαίρεση τυχόν δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με Ειδικούς Όρους. Συνεπώς, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, μετατροπή, διανομή ή δημοσίευση μέρους ή του συνόλου του Περιεχομένου, η επαναχρησιμοποίηση ή η αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο του website και του Περιεχομένου, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται από τους Όρους Χρήσης ή τυχόν Ειδικούς Όρους ή εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή έχετε λάβει σχετική άδεια από τον δικαιούχο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Στο website μπορεί να εμφανίζονται σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων που δεν έχουν σχέση με την “Πυροσβεση”. H εμφάνιση ή αναφορά σε τέτοιους συνδέσμους σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η “Πυροσβεση” αποδέχεται ή εγκρίνει τις ιστοσελίδες αυτές. Δεν ελέγχουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τέτοιων ιστοσελίδων τρίτων μερών. Με τη χρήση των συνδέσμων επισκέπτεστε ιστοσελίδες τρίτων με δική σας ευθύνη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης. Δείτε την Πολιτική Απορρήτου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία του website, ούτε εγγυώμαστε ότι το website είναι απαλλαγμένο από λάθη ή δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Δεν εγγυώμαστε ότι οι λειτουργίες του website, το Περιεχόμενο ή οι servers μέσω των οποίων εξυπηρετείται η χρήση του website είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Χρησιμοποιείτε το website με δική σας ευθύνη και οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο website τίθεται στη διάθεση των χρηστών «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια οφείλεται ή σχετίζεται με τη χρήση του website ή του Περιεχομένου. Για παράδειγμα, αποκλείουμε οποιαδήποτε ευθύνη για απώλεια χρήσης, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών ή απώλεια δεδομένων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Για οποιαδήποτε διαφορά σχετίζεται με την πρόσβαση ή τη χρήση, εν γένει, του website, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να εγείρουμε τυχόν αξιώσεις εναντίον των χρηστών ενώπιον των Δικαστηρίων της χώρας διαμονής τους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι Όροι αυτοί, ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς και η χρήση του website υπόκειται στους Όρους ως έχουν κατά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείτε τη χρής τους website κάθε φορά. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για το περιεχόμενό τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με τους Όρους αυτούς είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση “info@pyrosvesi.org”